Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска одељења / Грађанско одељење
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

За руководиоца грађанског одељења поставља се судија Весна Вуковић.

Обавезе председника грађанског одељења су:

 • руководи грађанским одељењем,
 • одржава седнице у складу са Судским пословником,
 • стара се да се воде записници са седнице одељења, израђује нацрте одлука које на одељењу усвајају као и њихова коначна верзија
 • председнику суда доставља у складу са Судским пословником периодични извештај о раду одељења,
 • стара се да се приоритетно решавају предмети који се по Закону сматрају хитним  предметима
 • председнику суда доставља периодични извештај у вези решавања предмета према Програму решавања старих предмета.
 • руководи судском праксом из грађанске материје, евидентира одлуке и са истим упознаје судије које поступају у грађанској материји, одлучује које одлуке  донете од стране Вишег суда у Панчеву ће се задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику,  при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике
 • крајем текуће календарске године врши избор судских одлука, који ће након извршене анонимизације бити објављене на web страници Вишег суда у Панчеву, у одељку Судске праксе

 

Грађанско одељење чине четворо судија.

 1. судија Славица Максић
 2. судија Радинка Гулић
 3. судија Весна Вуковић
 4. судија Олга Буквић

 

Према овогодишњем распореду послова у предметима утврђивања и оспоравања очинства и материнства („П2“) формирају се три  већа за суђење у тим споровима и то:

Прво веће - председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Треће веће – председник већа судија Весна Вуковић

У споровима  по захтевима за рехабилитацију („РЕХ“) формирају се три већа:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Треће веће – председник већа судија Весна Вуковић

У предметима из грађанске материје формирају се три већа за суђења у првом степену („П“, „П1“, „П3“ и „П4“) и то:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Треће веће – председник већа судија Весна Вуковић

У првостепеним предметима по тужбама за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („ПРР1“) поступаће судије

 1. Славица Максић
 2. Радинка Гулић
 3. Весна Вуковић

У другостепеним грађанским предметима („ГЖ“, „ГЖ1“ и „ГЖ2“, „ГЖ-јб“, „П-уз“, „Ппр-уз“)  поступаће као председници већа и то судије:

  1. Славица Максић
  2. Радинка Гулић
  3. Весна Вуковић

 

Судија Олга Буквић поступа у грађанским предметима („ГЖ“, „ГЖ1“ и „ГЖ2“, „ГЖ-јб“, „П-уз“, „Ппр-уз“) у којима је задужена  као председник већа закључно са 31.10.2016.године.

Поступајуће судије Славице Максић, Весне Вуковић и Радинка Гулић радиће у  већу, с тим што ће сваки судија бити председник већа у предметима са којима је од стране судске писарнице задужен и то:

Судија Олга Буквић  ће предмете са којима је задужена у 2016.години решавати  у већу које чини судија Олга Буквић као председник већа, судија Радинка Гулић, док ће трећи члан овог већа бити судије Славица Максић или Весна Вуковић, које ће се у раду овог већа смењивати на месечном нивоу.

Судије грађанског одељења Славица Максић, Весна Вуковић и Радинка Гулић задужују се и предметима признања страних судских одлука („Р“) који ће се равномерно распоређивати.

Циклус расподеле предмета

У случају да је број новопримљених предмета мањи од броја судија распоређених да поступају у одређеној грађанској реферади, ради обезбеђивања да на крају једног циклуса расподеле све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене, одређује се да циклус расподеле предмета траје три месеца.

У другостепеним предметима накнаде неимовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Гж рр“), у споровима мале вредности, поступаће:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Треће веће – председник већа судија  Весна Вуковић.

Седнице другостепеног грађанског већа редовно се одржавају сваког уторка са почетком у 08,30 часова, а у хитним предметима по потреби.

 

верзија за штампу пошаљи страну