Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска управа
СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Панчеву, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права која им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 

Судскa управa Вишег суда у Панчеву

Послове судске управе вршиће председника суда, судија Станка Симоновић.

Председник суда поступа по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је председник суда. Обрађивач поднетих захтева за приступ информацијама од јавног значаја је секретар суда.

Поред председника суда, по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року, у складу са Законом о заштити права на суђење у разумном року, поступаће и судијe Весна Вуковић и Ондреј Сахтер.

За заменика председника суда одређују се следеће судије:
- Ксенија Огризовић
- Светлана Лазаревић

Заменицима председника суда поверавају се послови судске управе у складу са Судским пословником, осим оних који се односе на права судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то Законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Судија Светлана Лазаревић стара се о раду судијских приправника и волонтера према Програму обуке судијских приправника, судија Светлана Лазаревић руководи судском праксом из кривичне материје ради њеног уједначавања, евидентира одлуке и са истим упознаје судије које поступају у кривичној материји, одлучује које ће се одлуке донете од стране Вишег суда у Панчеву задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику, прати одлуке Уставног суда Републике Србије и Еворпског суда за људска права у Стразбуру и прати прописе и измене прописа који се објављују у „Службеном Гласнику Републике Србије“,  при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике

Председнику суда у судској управи помагаће и обављаће послове секретара суда Марина Брашован Делић.

Одређују се судија Милошић Милијан и судијски помоћник Биљана Мојсиловић, као овлашћена лица за координацију рада Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Вишем суду у Панчеву и истовремено се именовани одређују за рад на пословима подршке оштећенима. У случају спречености судију Милошић Милијана замењиваће председник суда судија Станка Симоновић а у случају спречености Биљане Мојсиловић замењиваће је Владан Сивчев.

Судијски помоћник Јасна Бодрожић распоређује се у судску управу и до повратка  запослене Марине Брашован Делић са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,  обављаће послове заменика секретара суда.

Судијски помоћник Јасна Бодрожић додатно се обавезује да прати и води евиденцију одлука Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и да прати прописе и измене прописа који се објављују у „Службеним гласницима“ Републике Србије и исте благовремено доставља свим судијама.

Пословне потпарола Вишег суда у Панчеву задуженог за односе са јавношћу обављаће судијски помоћник Јасна Бодрожић, у случају спречености замењиваће је Биљана Мојсиловић.

Послове Административно техничког секретара у судској управи обављаће референт Јелена Прелић, којој се поверавају и послови везани за евиденцију и позивање као и праћење рада судија поротника у овом суду, а исту у случају њеног одсуства замењује Данијела Филиповић.

верзија за штампу пошаљи страну